TURN UP YOUR VOLUMECLICK TO ENTER
Contact

Member

Kenjiro Matsuo

Kiminori Takaki

Tsuyoshi Otabe

Lin KaiTing

Kenichi Takahana

Masayuki Noda

Nozom Yoneda

Yuichi Nakamura (KAMRA)

Yudai Iwata (monols)

Yui Onodera

Yosuke Kikuchi

YAMA6

Jun Fujiwara

Youichiro Hatakeyama
(CD HATA)